rozvoj

Obsah kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Cieľová skupina

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov je intenzívny kvalifikačný kurz, akreditovaný Ministerstvom školstva SR, pre personálnych manažérov a HR špecialistov v podnikoch a organizáciách. Kurz je určený pre členov HR úsekov podnikov, ktorých predmet činnosti nie je poskytovanie služieb v oblasti HR (z dôvodu homogenity študijnej skupiny). Vstupné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie alebo aspoň rok pracovnej skúsenosti v HR oblasti.

Forma kurzu

Kurz kombinuje rôzne učebné metódy - semináre, workshopy, praktický tréning, tímové diskusie, samoštúdium a záverečný absolventský projekt s prezentáciou. Účastníci v priebehu kurzu obdržia študijný materiál v rozsahu cca 400 strán, ktorý použijú počas kurzu ako pracovné materiály a tiež je veľmi užitočný po skončení kurzu pre neskoršiu prax.

Učebná časť pozostáva z 11+1 pracovných stretnutí vrátane workshopov, prezentácií a tréningov. Kurz končí spracovaním a prezentáciou záverečného projektu orientovaného na podmienky materského pracoviska účastníka. Záverečný projekt je recenzovaný lektormi a pri prezentovaní účastníci dostanú praktické odporúčania aj od svojich kolegov.

Výstupná kvalifikácia

Po úspešnom absolvovaní kurzu účastníci dostanú osobné osvedčenie o obsahu a rozsahu kurzu s okrúhlou pečiatkou s registráciou na MŠ SR. Osvedčenie je platné na celom území SR.

Obsah kurzu:

1. Orientácia HR úseku na podnikovú stratégiu

 • aká je rola personálneho manažéra podniku
 • ako zosúladiť podnikovú stratégiu a stratégia rozvoja ĽZ
 • ako nastaviť strategickú orientáciu HR úseku
 • čo je riadiaci koncept Balanced Scorecard (BSC)
 • BSC ciele a meradlá úspešnosti personálneho úseku
 • SWOT akceptácie personálneho manažéra

2. Podniková kultúra

 • ako podniková kultúra ovplyvňuje výkonnosť podniku
 • rôzne orientácie podnikových kultúr
 • prieskum podnikovej kultúry: ako to robiť
 • časté negatívne prvky v PK a ich dopady
 • ako budovať a meniť podnikovú kultúru

3. Procesné riadenie personálnych činností

 • životný cyklus pracovnej sily v podniku ako proces
 • nástroje na procesné opísanie a vyjadrenie personálnych činností
 • dizajn personálnych procesov
 • príklady zostavenia najdôležitejších personálnych procesov

4. Rozvoj ľudských zdrojov v organizácii a riadenie zmien

 • ciele rozvoja ĽZ a metódy použiteľné pri rozvoji ĽZ
 • nástroje rozvoja ĽZ orientované na podnikovú prax
 • ako nástroje zavádzať do praxe
 • riadenie zmeny pri zavedení nového personálneho nástroja
 • riadenie akceptácie personálneho projektu

5. Kompetenčný model, prijímanie a rozmiestňovanie ľudí

 • kompetenčné modely: podnikový a špecifický pre pracovné miesto
 • prijímanie a rozmiestňovanie ľudí: ako rozpoznať potenciál kandidátov
 • ako sa pripraviť na vedenie prijímacieho rozhovoru
 • užitočná typológia MBTI: odhad osobnostných špecifík ľudí
 • silné/slabé stránky typov MBTI z hľadiska ich pracovného uplatnenia

6. Rozpoznávanie motivačných faktorov u kandidátov

 • čo potrebujeme rozpoznávať u kandidátov z hľadiska motivácie
 • typológia DISC na odhad individuálnych motivátorov ľudí
 • čím a ako možno motivovať jednotlivé typy DISC
 • ako DISC využiť v práci HR úseku
 • aké interakcie medzi typmi DISC možno predpokladať pri spolupráci

7. Efektívna pracovná komunikácia

 • vecný obsah komunikácie: verbálna časť
 • techniky zlepšenia vecného porozumenia
 • vzťahová rovina komunikácie: „rodičovské" správy, ja-správy a ty-správy
 • základy neverbálnej komunikácie
 • predchádzanie a riešenie konfliktov

8. Praktický tréning personálnych rozhovorov

 • ako sa pripraviť na prijímací rozhovor a ako ho viesť
 • ako sa pripraviť na výstupný rozhovor a ako ho viesť

9. Riadenie výkonnosti zamestnancov

 • efektívny model výkonnosti na pracovnom mieste: Balanced Scorecard
 • príklady kritérií výkonnosti daného miesta v štruktúre BSC
 • motivačný (hodnotiaci) rozhovor na dohodnutie KPI do budúcnosti
 • ako riadiť výkonnosť cez plánovanie osobného rozvoja podriadeného
 • podnikový systém motivačných rozhovorov: podnikový projekt a jeho realizácia

10. Príprava a riadenie vzdelávacieho projektu

 • identifikácia vzdelávacích potrieb
 • dizajn vzdelávacieho projektu
 • prezentácia manažmentu a získanie podpory pre vzdelávací projekt
 • úspešná realizácia vzdelávania
 • hodnotenie účinnosti vzdelávania

11. Manažérske zručnosti HR špecialistu

 • manažérska rola: dosahovanie cieľov, vedenie tímu, rozvoj pracovníkov
 • adekvátny manažérsky štýl vzhľadom na ľudí a na úlohu: situačné riadenie
 • manažérske techniky: inštruovanie, delegovanie, riadenie cez ciele
 • špecifické rozhovory: korekčný, koučovací a kritický rozhovor s pracovníkom
 • tímové roly v pracovnom tíme a ako využívať preferencie ľudí
 • vedenie porád, moderovanie, brainstormingy
 • manažment času a odolnosť proti stresu

12. Spracovanie a recenzie záverečných projektov, prezentácie projektov a diskusia účastníkov v skupine

 • zadanie resp. schválenie témy záverečného projektu účastníka
 • konzultácie k záverečnému projektu
 • samostatné spracovanie záverečného projektu
 • prezentácia výsledkov projektu a diskusia v učebnej skupine
 • odovzdanie certifikátov.

Rozsah kurzu: 11 + 1 pracovných stretnutí od októbra 2017 do mája 2018

Kurzové materiály: cca 400 strán

Cena: Pri uhradení do 18. 9. 2017 cena: 990,- € + DPH (vrátane občerstvenia), po tomto termíne cena 1.050,- € + DPH.

PDF letáčik o kurze

Začíname v októbri 2017!

...

Absolventi o kurze povedali:

Zuzana Trchalová, Emerson a.s.: „Mne dali na kurz referenciu kolegyne, ktoré sa ho už zúčastnili. Kurz bol zaujímavý, rôznorodý. Úžasná skúsenosť, nové vedomosti, rôznorodé témy, kontakty a priateľstvá – toto všetko mi kurz dal. Ďakujem."

Jana Záhorcová, Asseco Central Europe, a.s.: „Kurzu som sa rozhodla zúčastniť pretože ma zaujal jeho obsah a na kurz som dostala dobré referencie. Ako celok ho hodnotím veľmi dobre tak z pohľadu komplexnosti tém ako aj z celého sprocesovania. Jeho komplexný rozsahom mi poskytol potrebný pohľad na oblasť HR. Veľmi pozitívne hodnotím profesionálny prístup lektorov, ktorí prostredníctvom rôznych učebných metód zrozumiteľne a príťažlivo objasnili vybrané HR témy. Poznatky a inšpiráciu zo školenia už využívam priamo v praxi."

Mgr. Anka Laslopová, HMH s.r.o.: „Kurz poskytne ucelený pohľad na HR. Jasne a zrozumiteľne podané informácie ma utvrdili v tom, čo robím dobre, otvorili nový pohľad na zabehnuté procesy a vyplnili medzery v procesoch, kde som sa necítila komfortne. Ako bonus ku kurzu som dostala príjemnú atmosféru a nové kontakty."

Edita Volentierová, Kongsberg Automotive: „My sme kurz dostali ako odmenu od našej HR-manažérky :-). Získala som prehľad aj o tých personálnych činnostiach, ktoré nevykonávam na svojom pracovisku priamo. Veľmi mi to pomohlo."

Alena Savarová, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.: „Pomocou workshopov sme sa dozvedeli postrehy a názory aj od kolegov, ktoré sú tak isto prínosom a bonusom ku kurzu."

Mária Záhorská, Kongsberg Automotive: „Kurz mi poskytol širší pohľad na HR, nielen ako administrátora, ale hlavne ako partnera v biznise. Oceňujem užitočné rady, tipy, nápady, ktoré sa dajú využiť v praktickom riadení ľudských zdrojov."

Eva Kočalková, Direct Parcel Distribution SK s.r.o.: „Zaujali ma prezentované skúsenosti z praxe. Lektor sa venuje okrem vedenia kurzu aj praktickým zavádzaním projektov v podnikoch, čo mu umožnilo využívať príklady z praxe a mne umožnilo pochopiť a porozumieť jednotlivým problematikám."

Barbora Mašková, B.M.B. First, spol. s r.o.: „Kurz sa mi veľmi páčil. Témy boli zaujímavé a prístup lektorov fantastický."

Zuzana Humayová, Kongsberg Automotive: „Na kurze sa mi páčil prehľad a rozbor HR procesov a najviac ma zaujali typológie DISC a MBTI, ktoré možno využiť pri nábore a výbere pracovníkov. Tento kurz by mali absolvovať všetci HR-isti. Spoznala som tu skvelých a zaujímavých ľudí."

 
TOPlist