o nás

Novinky

Workshop stredného manažmentu k optimalizácii riadenia inovačných projektov

Dňa 19. júna 2017 sme pripravili a viedli workshop skupiny strednej úrovne riadenia spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s. Workshop špecialistov a vedúcich oddelení nadviazal na predchádzajúci workshop top-manažmentu a jeho cieľom bolo zozbierať návrhy a riešenia, ako konkrétne implementovať maticovo-mriežkové riadenie inovačných tímov v podmienkach podniku.

Workshop sme začali úvodným slovom generálneho riaditeľa, ktorý vytýčil smer ďalšieho rozvoja firmy v oblasti riadenia inovačných projektov a tiež potrebu užšej kooperácie jednotlivých oddelení, ktoré sa inovačných projektov zúčastňujú.

Prvým krokom workshopu bol „teoretický" vstup, kde sme si spoločne povedali, aké výhody prinášajú rôzne štýly riadenia, konkrétne aké dopady majú na produktivitu, motiváciu, samostatnosť a zodpovednosť zamestnancov. Potom sme si načrtli princíp maticového riadenia a aké prínosy má nielen v oblasti výsledkov inovácií, ale aj aké pozitívne kulturálne dopady má pre podnik vrátane vyhľadávania nových talentov a stabilizácie cenných ľudí.

Na základe toho sme otvorili workshopovú časť a štyri menšie skupiny účastníkov pripravili odpovede na celkom konkrétne otázky zavedenia maticového riadenia: ako by mal vyzerať KINEX-model takého riadenia, aké má byť rozdelenie zodpovedností a právomocí medzi vedúcich dočasných miešaných projektových tímov a kmeňových vedúcich, ktorí svojich ľudí do projektových tímov poskytujú, ako vhodných vedúcich projektových skupín v podniku vyhľadať a pripraviť, ako prispôsobiť odmeňovanie novým potrebám a ako dosiahnuť akceptáciu zmeny v prostredí podniku.

Workshopové skupiny svoje návrhy odprezentovali a po diskusii sme urobili spoločné odporúčania pre vedenie podniku, ako dizajnovať KINEX-model maticového riadenia. Výstupmi workshopu sa vedenie podniku bude zaoberať a prijme potrebné rozhodnutia.

Citáty z hodnotenia zo strany účastníkov:

 • „Dobré moderovanie, otvorená komunikácia, interakcia, zapojenie účastníkov, praktické skúsenosti z projektového riadenia."
 • „Workshop rozšíril obraz o tom, čo sa očakáva ako výsledok zo zavedenia a zlepšenia tímovej práce."
 • „Z workshopu ma najviac zaujala odbornosť a skúsenosti lektora."
 

Workshop top-manažmentu k optimalizácii riadenia inovácií

Dňa 9. júna 2017 sme pripravili a viedli úvodný workshop riadiaceho tímu spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s. Podnik v posledných rokoch úspešne obsadil plánované trhové segmenty, certifikoval svoje najdôležitejšie systémy a v súčasnosti sa rozhodol zainvestovať čas aj energiu do optimalizácie riadenia inovačných interných a zákazkových projektov. Cieľom workshopu bolo načrtnúť v riadiacom tíme, ako implementovať maticovo-mriežkové riadenie inovačných tímov v štruktúre podniku.

Workshop sme začali úvodným slovom generálneho riaditeľa, ktorý vytýčil smer ďalšieho rozvoja firmy v oblasti riadenia inovačných projektov a tiež potrebu užšej kooperácie jednotlivých oddelení, ktoré sa inovačných projektov zúčastňujú.

Cieľ workshopu sme podporili teoretickým vstupom a spoločne sme si povedali, aké výhody prinášajú rôzne štýly riadenia, konkrétne aké dopady má hierarchicko-divizionálne riadenie a tímovo-procesné riadenie. Potom sme si načrtli princíp maticovo-mriežkového riadenia a aké prínosy má nielen v oblasti výsledkov inovácií, ale aj aké pozitívne kulturálne dopady má pre podnik vrátane vyhľadávania nových talentov a stabilizácie cenných ľudí.

Na základe toho sme otvorili workshopovú časť a štyri menšie skupiny účastníkov pripravili odpovede na praktické otázky zavedenia maticovo-mriežkového riadenia: ako by mal vyzerať KINEX-model takého riadenia, aké má byť rozdelenie zodpovedností a právomocí medzi vedúcich dočasných miešaných projektových tímov a kmeňových vedúcich, ktorí svojich ľudí do projektových tímov poskytujú, ako vhodných vedúcich projektových skupín v podniku vyhľadať a pripraviť, ako prispôsobiť odmeňovanie novým potrebám a ako dosiahnuť akceptáciu zmeny v prostredí podniku.

Workshopové skupiny svoje návrhy odprezentovali a urobili sme spoločné dohody v rámci celého riadiaceho tímu firmy. Projekt „KINEX - maticové riadenie" pokračuje následným workshopom na nižšej úrovni riadenia so širším zastúpením jednotlivých organizačných zložiek.

Citáty z hodnotenia zo strany účastníkov:

 • „Workshop hodnotím veľmi vysoko ako obsahovo tak spôsob prezentácie."
 • „S workshopom som spokojný, splnil moje očakávania."
 • „Odporúčal by som podobný workshop aj pre stredný manažment. Do budúcnosti by som si od vás prial úspešnú spoluprácu."
   

Vedenie tímových brainstormingov

Dňa 5. júna 2017 sme viedli deviate tréningové stretnutie v už desiatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 10" pre skupinu perspektívnych zamestnancov spoločnosti Adient Slovakia s.r.o., Trenčín. Toto stretnutie sme zamerali na tréning vedenia tvorivých tímových porád.

Začali sme tým, že sme si definovali, čo je brainstorming. Spoločne sme sa dohodli, že pre špecifické potreby podnikových riešiteľských tímov pod brainstormingom budeme rozumieť tvorivú tímovú poradu zameranú na vytvorenie zoznamu možných riešení určitého problému.

Dohodli sme sa tiež, že pre naše potreby brainstorming bude obsahovať nielen tvorivú časť, ale aj selekčnú časť zameranú na výber niektorého riešenia alebo na zostavenie priorizovaného zoznamu odporúčaných riešení.

Na základe toho sme vytvorili zásady pre vedúceho - moderátora na prípravu a moderovanie takých brainstormingov. Potom účastníci trénovali moderovanie tréningových brainstormingov na zadané témy. Každý moderátor dostal podpornú aj korigujúcu spätnú väzbu aj od kolegov aj od trénera a spôsob vedenia každého tréningového brainstormingu bol inšpiráciou pre ostatných účastníkov.

Citáty z hodnotenia tohto vzdelávacieho dňa zo strany účastníkov:

 • „Dnešná téma bola zaujímavá. Páčili sa mi témy, ktoré sme navrhli, páčila sa mi dnešná spolupráca, príspevky kolegov, moderovanie brainstormingov."
 • „Témy na brainstormingu boli zaujímavé, pretože sa týkali nášho pracovného života. Poznatky môžem využiť pri vedení tímu na získanie podnetov pri riešení problémov."
 • „Odporúčal by som kurz aj iným, na brainstormingoch bol vytvorený dostatočný priestor, perfektná atmosféra, priestor pre praktiky vedenia brainstormingu a zo strany lektora perfektné informácie vyplývajúce z praxe."
   

Vedenie tímových riešiteľských porád a brainstormingov

Dňa 15. mája 2017 sme viedli ôsme tréningové stretnutie v už desiatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 10" pre skupinu perspektívnych zamestnancov spoločnosti Adient Slovakia s.r.o., Trenčín. Toto stretnutie sme zamerali na tréning vedenia tímových riešiteľských porád.

Začali sme rôznymi modelmi riadenia prác v tíme od osobného direktívneho rozhodnutia lídra cez rozhodovanie expertom a procesné riadenie, až po tímové rozhodovanie a ku každému sme si povedali, aké prináša pozitíva aj nevýhody a ktorý model použiť v akej situácii. Zhodli sme sa na tom, že práve spoločné tímové riešenie má viacero silných prínosov, že ho využívame málo a že sa potrebujeme zdokonaliť v moderovaní riešiteľských tímových porád.

Preto sme si zostavili zásady na prípravu, vedenie a účasť na takých poradách a v rámci tréningu sme si ich vyskúšali. Každú simulovanú poradu viedol iný účastník ako moderátor a pretože sme chceli poznať kvalitu výsledku tímovej práce, najprv rovnaký problém účastníci riešili individuálne a potom spolu formou tímovej riešiteľskej porady. Tak sme porovnaním dokázali zmerať dosiahnutú tímovú synergiu aj číselne.

Na prvej modelovej porade sme na výsledku spoločne odmerali, že riešiteľská porada priniesla 1,12x lepšie riešenie, než boli individuálne riešenia v priemere. Urobili sme sebareflexiu kvality moderovania a diskutovania na modelovej porade a spolu sme si dohodli zlepšenia do ďalšej diskusie, ktorá tak skončila výsledkom 1,42x lepším, než individuálne riešenia. Účastníci priamo „na svojej koži" zažili efektívnosť tímovej diskusie a spolupráce.

Následne po simulovaných poradách sme sa ešte naučili, že členovia tímu majú tendenciu zaujímať v tímovej práci rôzne roly. Povedali sme si, ako využívať preferencie u členov svojho tímu v ktorej fáze projektu a na čo dať pozor pri vedení porád, ak niektorí členovia majú silnú preferenciu k niektorej role.

Citáty z hodnotenia tohto vzdelávacieho dňa zo strany účastníkov:

 • „Zdôvodňovanie a vysvetľovanie lektora bolo perfektné, vychádzalo nielen z odbornej stránky, ale hlavne zo skúseností."
 • „Z obsahu ma najviac zaujalo, aké kroky treba udržať pri poradách, ako mám motivovať team, keď nechce prispieť svojim názorom a pritom je dôležitý."
 • „Odporúčal by som kurz aj iným pre príjemnú atmosféru a veľa nových poznatkov."
   

Projekt EPM - riadenie efektívnosti zamestnancov prostredníctvom odmeňovania

Od 27. februára do 12. mája 2017 sme pripravili a uskutočnili viacero workshopov k možnému nasadeniu nami vyvinutého projektu EPM (Effectiveness & Productivity Management) v spoločnosti Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o. Ide o projekt zameraný na definovanie zodpovedností na kľúčových miestach a pozíciách firmy, na odmeňovanie výkonu a efektivity prostredníctvom variabilnej zložky mzdy, a na diferencovanie odmien prísne podľa dosahovaných výsledkov.

Workshopy sme zamerali na ohodnotenie možného uplatnenia projektu EPM konkrétne v podmienkach menovanej spoločnosti. Na workshopoch sme ukázali výsledky projektu EPM a dopady na zvýšenie produktivity v spoločnostiach, kde sme projekt EPM v minulých rokoch odovzdali do prevádzky (POBA Servis, a.s. Bratislava, Camfil s.r.o. Levice), ale aj priebeh implementácie v spoločnosti Reydel Automotive Slovakia s.r.o. Nitra, kde projekt v súčasnosti zavádzame.

Súčasťou workshopov bola aj demo-verzia podporného softvéru pre prácu nadriadených, ktorý je prepojený na informačné súbory objektívnych-číselných výkonov vo firme, aj na hodnotenia zamestnancov od nadriadených a poskytuje výstupy v podobe výsledného rozdelenia odmien tímom a zamestnancom.

   

Hodnotenie manažérskeho potenciálu členov manažmentu firmy

Od 5. apríla do 12. mája 2017 sme pripravili a uskutočnili hodnotenie manažérskeho/riadiaceho potenciálu vo všetkých vrstvách manažmentu spoločnosti Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o. pre spolu 26 účastníkov. Využili sme pritom technológiu MPA (Management Potential Analysis).

Program MPA sme pripravili osobitne pre úroveň strednej a vrcholovej úrovne riadenia a osobitne pre úroveň lídrov výrobných tímov. Na ohodnotenie osobnostného riadiaceho potenciálu sme použili viaceré tímové aktivity, na ktorých účastníci preukazovali svoju schopnosť prispievať k zlepšovaniu podnikových procesov, budovať a rozvíjať zverené oddelenia podniku, reflektovať prípadné slabé miesta v riadiacich procesoch, ale aj tímovo spolupracovať, vzájomne komunikovať a zvládať obťažné situácie pri riadení jednotlivcov - zamestnancov. Účastníci dostali tímovú spätnú väzbu po každej aktivite a neskôr aj individuálnu písomnú aj verbálnu spätnú väzbu zameranú na silné aj slabšie stránky účastníka vzhľadom na typ danej riadiacej pozície.

Dôležitým výstupom MPA bola spätná väzba HR manažérke a vedeniu spoločnosti jednak o použiteľnosti daného účastníka na riadenie tímu a tiež odporúčania na ďalšiu starostlivosť o jeho rozvoj, prípadne na jeho ďalšie kariérové smerovanie.

   

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

roria17Dňa 10. mája 2017 sme uzavreli vzdelávanie s tohtoročnej skupiny účastníkov na záverečnom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho v októbri 2016 a ukončili v máji 2017 prezentáciami záverečných projektov a odovzdaním celoštátne platného osvedčenia. Účastníkmi kurzu bola skupina špecialistov a generalistov HR úsekov slovenských aj zahraničných podnikov.

Ročný vzdelávací program obsahoval 11 vyučovacích stretnutí a jedno stretnutie na prezentácie záverečných projektov. Hlavné vzdelávacie bloky kurzu:

 • Orientácia HR úseku na biznis-ciele vlastného podniku
 • Budovanie podnikovej kultúry orientovanej na výkonnosť
 • Rozvoj ľudských zdrojov v podniku a riadenie zmien
 • Procesné riadenie personálnych činností
 • Kompetenčný model, prijímanie a rozmiestňovanie ľudí
 • Ako rozpoznať vnútorné motivačné faktory u kandidátov
 • Tréning efektívnej pracovnej komunikácie
 • Praktický tréning vedenia personálnych rozhovorov
 • Projekt riadenia výkonnosti na kľúčových pracovných miestach podniku
 • Príprava a riadenie vzdelávacieho projektu
 • Manažérske zručnosti a plánovanie prípravy riadiacich pracovníkov
 • Spracovanie a prezentácie záverečných projektov s diskusiou v celej skupine.

Príprava prebiehala rezidenčnou formou so širším spektrom aktivít - poznatkové vstupy, tímové diskusie, tréningy, workshopy a skupinové prezentácie. Účastníci v priebehu kurzu dostali študijný šanon s cca 400 stranami pracovných materiálov a textov.

Kurz znova otvárame v októbri 2017. Viac o kurze nájdete na http://www.ibispartner.sk/sk/obsah-kurzu. Záujemci sa môžu prihlásiť aj predbežne, v septembri budeme zoznam účastníkov upresňovať a uzavierať.

Citáty z hodnotenia vzdelávania zo strany účastníkov:

Silvia Kopecká, HR Generalist, IAC Group (Slovakia), s.r.o.: „... kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov bol pútavý, premyslený, s dobrou štruktúrou, zameraný na kľúčové otázky a procesy v oblasti HR. Veľkým prínosom boli rady zo života fungovania HR v iných spoločnostiach, ktoré som si zobrala ako inšpiráciu pre moju prácu. Najviac sa mi páčilo nastavenie v rámci strategickej orientácie všetkých personálnych činností a ako presvedčiť vedenie, že HR procesy sú dôležité a treba do nich investovať."

Ivana Schmelcerová, HR Generalist, Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o.: „... kurz mal veľmi široký záber, takže poznatky dokážem využívať v každodennom pracovnom živote. Kurz mi pomohol pozerať sa na situácie z vyššej perspektívy a chápať súvislosti; veci mi začali do seba zapadať. Lektori sú veľkí profesionáli a zároveň skvelí ľudia. Je vidno, že to, čo robia, robia srdcom."

Viera Repová, zástupca riaditeľa úseku ľudských zdrojov, Wüstenrot poisťovňa, a.s., Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.: „... na kurze som sa zúčastnila veľmi rada. Bola na ňom príjemná, uvoľnená atmosféra. Kurz mi ponúkol častokrát aj nový pohľad na niektoré aspekty HR. Na kurze som stretla veľa príjemných ľudí, od ktorých sa dalo veľmi veľa naučiť. Zaujala ma otvorenosť a uvoľnenosť, ktoré v kurze panujú, praktickosť a prepojenie teoretických vedomostí s praktickými skúsenosťami. Ďakujem veľmi pekne.

Zuzana Dolníková, vedúca útvaru riadenia ľudských zdrojov, FORTISCHEM a. s.: „... kurz hodnotím ako efektívny prostriedok pre získanie informácií pre každú dôležitú oblasť ľudských zdrojov. Dôležitým aspektom u mňa bola zrozumiteľnosť tém, ich názorné ukážky a možnosť detailného vysvetlenia, resp. zanalyzovania každej problematiky. Výber tém bol veľmi dobre zvolený a vhodne prezentovaný. Najviac snáď výber zamestnancov s názornou ukážkou; určite tiež model hodnotenia zamestnancov s tvorbou prémiových ukazovateľov. V kurze ma zaujali konkrétne príklady z praxe ku každej téme.

Marek Hrušovský, HR manažér Sola Switzerland EU s.r.o.: „... veľmi sa teším z koncepcie kurzu, jeho obsahovej náplne aj skladby jednotlivých činností. Myslím si, že bol pre mňa osobne veľmi prospešný, aby som získal komplexný prehľad o všetkých dôležitých oblastiach, v ktorých by HR malo byť činné. Vysoko pozitívne hodnotím prehľad o preberaných témach aj o vzájomných súvislostiach a vplyve na celkovú činnosť HR oddelenia. Takisto každá prípadová štúdia či workshop boli veľmi cenné na pochopenie obsahu a pridanou hodnotou boli skúsenosti lektorov aj nás, účastníkov, z našich aktuálnych pozícií.

Barbora Hriadeľová, HR špecialista MATADOR Industries, a.s.: „... ako celok sa mi kurz veľmi páčil, nakoľko to bol komplexný prierez problematikou HR. Páčila sa mi vhodne zvolená postupnosť tém, ktoré na seba nadväzovali a umožňovali upevňovanie si skôr získaných poznatkov. Veľmi oceňujem kvalitu študijných materiálov, ktoré boli konštruované prijateľným spôsobom, čo napomáhalo k ľahkému osvojovaniu si nových informácií. Všetky témy boli lektormi spracované a podané zaujímavo, pozitívne hodnotím cenné skúsenosti jednak lektorov, ako aj samotných účastníkov. Práve diskusia a výmena názorov, postrehov a skúseností, bola pre mňa tým, čo hodnotím za najviac prínosné a zaujímavé.

Miroslav Buček, HR špecialista PCA SLOVAKIA, s.r.o.: „... kurz prevýšil moje očakávania. Získal som komplexný prehľad o procesoch HR. Oceňujem odbornosť a skúsenosti lektorov. Celých 12 stretnutí prebiehalo v príjemnej atmosfére. Vďaka kolegom z iných spoločností sme mali možnosť diskutovať o aktuálnych problémoch HR a spoločne hľadať najvhodnejšie riešenia. Zaujali ma všetky témy, no s odstupom času môžem povedať, že najväčší dojem na mňa urobili témy: generické podnikové konkurenčné stratégie z pohľadu HR, typológie DISC, MBTI a aspekty pracovnej motivácie. Pomohli mi uvedomiť si, na čo by som sa mal zamerať, aby sme ako spoločnosť boli úspešnejší.

   

Tréning koučovacích zručností

Dňa 24. apríla 2017 sme viedli siedme tréningové stretnutie v už desiatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 10" pre skupinu perspektívnych zamestnancov spoločnosti Adient Slovakia s.r.o., Trenčín. Toto stretnutie sme zamerali na tréning koučovacích zručností lídra tímu.

Začali sme jasným rozlíšením roly nadriadeného, roly odborného poradcu a roly kouča, pričom líder tímu sa môže v rôznych situáciách nachádzať v každej z tých rolí. Ukázali sme si modelový koučovací rozhovor vedený medzi lektormi a účastníci mali za úlohu na tomto príklade rozpoznať, aké činnosti kouč robí, aké k tomu potrebuje zručnosti a aký konkrétny postup pri koučovaní využíva. Každú z kľúčových zručností kouča sme prediskutovali a hlbšie opísali.

Prešli sme na odporúčanú štruktúru koučovacieho rozhovoru To GROW a pre každú fázu účastníci navrhli vhodné a použiteľné koučovacie otázky. Na základe toho sme účastníkov rozdelili do skupín, kde si natrénovali vedenie koučovacieho rozhovoru, pričom každý si vyskúšal rolu kouča a dostal k tomu spätnú väzbu. Skúsenosti získané v tejto širšej tréningovej časti sme spoločne prediskutovali.

V závere tréningu si účastníci nastavili aplikačný plán, ako mienia koučovacie zručnosti používať vo vlastnej riadiacej práci.

Citáty z hodnotenia tohto vzdelávacieho dňa zo strany účastníkov:

 • „Z obsahu ma najviac zaujala sila otázok, ich použitie. Kurz ma naučil, ako použiť otázky namiesto odpovedí."
 • „Nad očakávania."
 • „Odporúčal by som kurz aj iným, pretože je využiteľný v praxi, perfektná prezentácia lektorov a snaha zapojiť účastníkov do diskusií."
   

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 19. apríla 2017 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na jedenástom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho v októbri 2016 a končíme v máji 2017 záverečnými prezentáciami a celoštátne platným osvedčením.

Toto jedenáste stretnutie sme venovali rozvoju manažérskych zručností, aby účastníci dokázali plánovať vzdelávanie pre podnikový manažment, aby sami boli zruční v riadení vlastného HR oddelenia a tiež aby dokázali riadiť projektové tímy v HR projektoch.

Z obsahu:

 1. ako vyzerá mapa najdôležitejších tém prípravy podnikových manažérov a lídrov
 2. ako riadiaci štýl prispôsobiť situácii, úrovni podriadených a zámerom lídra
 3. workshop: v ktorých situáciách je adekvátny aký riadiaci štýl?, s akým typom podriadených ho možno úspešne používať?, ako nadriadený určitým štýlom riadenia formuje tím svojich zamestnancov? aké zručnosti pre každý z tých štýlov k tomu potrebuje?
 4. ako využívať riadenie prostredníctvom cieľov?, aké výhody poskytuje oproti riadeniu cez inštrukcie a príkazy?, ako používať koučovacie otázky v situácii, keď sa podriadený chodí radiť a nadriadený má pocit, že by situácie mohol riešiť aj samostatne?, v situácii, keď podriadený ide do ťažkej úlohy?, v situácii keď podriadený dobre splnil úlohu a nadriadený chce, aby efektívne praktiky použil aj za iných podobných okolností? a ako používať koučovacie otázky v situácii, keď sa podriadenému nedarilo a nadriadený ho chce usmerniť, ako podobnú chybu už neurobiť?
 5. ako rozpoznávať preferenciu tímovej roly u členov dočasného projektového tímu, ako ich preferenciu využívať pri riadení projektového tímu a na čo dať pozor pri silnej preferencii určitej tímovej roly u niektorého člena tímu.

V máji ukončíme ročný kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov prezentáciami záverečných projektov účastníkov a odovzdaním celoštátne platných osvedčení.

   

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 11. apríla 2017 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na desiatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho v októbri 2016 a končíme v máji 2017 záverečnými prezentáciami a celoštátne platným osvedčením.

Toto desiate stretnutie sme venovali podnikovému vzdelávaniu a riadeniu vzdelávacích projektov.

Z obsahu:

 1. kto všetko v podniku sú zákazníci manažéra vzdelávania, aké majú očakávania a ako ich manažér vzdelávania môže naplniť
 2. päť základných etáp každého podnikového vzdelávacieho projektu
 3. ako vyberať prioritné cieľové skupiny vzdelávania podľa dôležitosti z hľadiska produkčných procesov a podľa dôležitosti z hľadiska budovania konkurencieschopnosti podniku
 4. ako identifikovať rozvojové potreby a ako nastaviť vzdelávacie ciele pre konkrétnu cieľovú skupinu vzdelávania
 5. aké široké je spektrum rozličných rozvojových a vzdelávacích aktivít, ktoré sú vhodné pre naplnenie rôznych deficitov spôsobilostí a ako ich vhodne kombinovať
 6. prípadové štúdie návrhu adekvátneho vzdelávacieho programu pre konkrétnu situáciu a identifikované vzdelávacie potreby
 7. dôležité aspekty v etape realizácie vzdelávania a ako ich nastaviť tak, aby vzdelávanie bolo efektívne
 8. rôzne spôsoby hodnotenia efektívnosti vzdelávania a ako ich používať
 9. ako argumentovať vedeniu podniku za vzdelávací projekt a ako získať súhlas.
   

Hodnotiace rozhovory a plánovanie rozvoja zamestnancov

Dňa 3. apríla 2017 sme viedli piate tréningové stretnutie v už ôsmom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 10" pre skupinu perspektívnych zamestnancov spoločnosti Johnson Controls International, s.r.o., Trenčín. Na tomto piatom stretnutí sme lídrov tímov naučili, ako si pripraviť a ako viesť hodnotiaci rozhovor so zamestnancami a ako pre nich pripraviť rozvojový plán.

Stretnutie sme začali dvomi dôležitými riadiacimi nástrojmi pre lídrov: hodnotiace rozhovory na pozitívnu aj korektívnu spätnú väzbu pre zamestnanca s nastavením cieľov do budúcnosti a plánovanie rozvoja spôsobilostí zamestnancov.

Pre prvý líderský nástroj - hodnotiace rozhovory - sme sa naučili pripraviť si ho a štruktúrovať do šiestich etáp takého rozhovoru. Pre každú etapu sme si povedali, čo v nej nadriadený potrebuje u podriadeného dosiahnuť a akým spôsobom to dosiahnuť môže. Naučili sme sa tiež, ako upraviť komunikáciu so zamestnancom na základe jeho osobnostného typu.

Súčasne sme prediskutovali viacero zvláštnych reakcií zamestnancov počas hodnotiaceho rozhovoru a ako na to líder má reagovať. Potom si účastníci v modelových situáciách natrénovali vedenie hodnotiaceho rozhovoru, pričom „zamestnanec" (iný účastník vzdelávania) mu pripravil určitý problém počas hodnotiaceho rozhovoru, ktorý líder mal zvládnuť. Na základe toho účastníci dostali spätnú väzbu k vedeniu hodnotiacich rozhovorov aj od kolegov aj od trénera.

Pre druhý líderský nástroj, rozvojový plán pre zamestnanca, sme sa naučili na základe pozorovaných slabín v práci rozpoznávať typ deficitu spôsobilostí - či ide o deficit vedomostí, zručností, skúseností, postojov alebo deficit potrebného talentu pre daný typ práce. Na základe toho sa lídri naučili plánovať adekvátne rozvojové opatrenia. Každý účastník si vybral jedného svojho zamestnanca, pre ktorého na základe slabšej výkonnosti identifikoval typ deficitu spôsobilostí, vytvoril preňho vhodný plán rozvoja vrátane organizačných predpokladov a svoj plán odprezentoval. Aj tu účastníci dostali spätnú väzbu k adekvátnosti a účinnosti vytvoreného rozvojového plánu.

Citáty z hodnotenia vzdelávania zo strany účastníkov:

 • „Z kurzu ma najviac zaujal hodnotiaci rozhovor, ako by mal vyzerať, čo má obsahovať, páčilo sa mi, že sme si ho aj vyskúšali, naučila som sa, kde robím chyby :-)."
 • „Kurz ma obohacuje profesne aj súkromne."
 • „Odporúčal by som kurz aj iným, príjemná atmosféra, mnoho užitočných znalostí."
   

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 29. marca 2017 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na deviatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho v októbri 2016 a končíme v máji 2017 záverečnými prezentáciami a celoštátne platným osvedčením.

Toto deviate stretnutie sme venovali riadeniu výkonnosti, efektivity a produktivity na kľúčových pracovných miestach podniku cez KPI a cez variabilnú zložku mzdy.

Z obsahu:

 1. ako budovať podnikovú výkonnosť, produktivitu a efektivitu HR nástrojmi
 2. ako koncipovať podnikový systém riadenia výkonnosti cez KPI oddelení (Key Performance Indicators), cez KSI pracovných miest (Key Success Indicators) v spojení s odmeňovaním
 3. spoločný workshop: ako nastaviť KSI pre rôzne pracovné miesta
 4. požiadavky na podnikový projekt EPM (Effectiveness & Productivity Management), výber vhodného modelu výkonnosti na pracovných miestach
 5. ako pripraviť nadriadených na komunikáciu so zamestnancami v projekte riadenia výkonnosti
 6. etapy a priebeh podnikového projektu EPM
 7. skúsenosti z realizácie projektov budovania výkonnosti v konkrétnych podnikoch.
   

Komunikácia bez vzťahových napätí, rozvíjanie talentov a motivácia zamestnancov

Dňa 20. marca 2017 sme viedli piate tréningové stretnutie v už desiatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 10" pre skupinu perspektívnych zamestnancov spoločnosti Adient Slovakia s.r.o., Trenčín. Na tomto piatom stretnutí sme lídrov tímov naučili tri ďalšie zručnosti: ako predchádzať vzťahovým napätiam, ako rozpoznávať zamestnancov s cenným nadaním a talentom a ako pre nich pripraviť rozvojový program, a tiež ako rozpoznávať a využívať individuálne vnútorné motivátory zamestnancov.

Stretnutie sme začali najčastejším zdrojom napätí v komunikácii - používanie nevhodných vzťahových správ. Naučili sme sa prístup „štyri uši v komunikácii" a natrénovali sme si, ako pokrývať potreby „každého zo štyroch uší". Dobrú komunikáciu sme ešte podporili cvičením z transakčnej analýzy rodič-dospelý-dieťa a ako nepoužívať v komunikácii ty-správy.

Potom sme sa venovali talentom a urobili sme si krátky brainstorming, ktoré rôzne typy talentov sú v ich podniku využiteľné a ako podľa viditeľných indikátorov rozpoznať, že daný zamestnanec má konkrétny typ talentu.

Následne sme sa naučili, ako sa starať o talent prostredníctvom konkrétneho šesťbodového programu starostlivosti o talent, od rozpoznania jeho talentu cez plánovanie rozvoja až po jeho stabilizáciu a využitie talentu v práci. Súčasťou tohto bloku bol aj komunikačný nácvik motivačného rozhovoru s talentovaným zamestnancom na jeho získanie pre absolvovanie rozvojového programu.

Účastníkov sme tiež naučili rozpoznávať individuálne vnútorné motivátory u zamestnancov na báze typológie DISC a využívať ich na motiváciu a na prispôsobenie riadiaceho štýlu k danému zamestnancovi. Toto môžu využiť nielen v bežnej líderskej práci pri vedení zamestnancov a pri zadávaní úloh, ale aj pri motivácii talenta k rozvoju.

Citáty z hodnotenia vzdelávania zo strany účastníkov:

 • „Kurz naplnil moje očakávania na 100%. Obsah a metóda tréningu bola zaujímavá, je to užitočný tréning."
 • „Super príklady na každú situáciu. Kurz prevýšil moje očakávania."
 • „Odporúčal by som tento tréning aj iným, dobrá téma, perfektne prezentovaná lektorom, zaujímavé diskusie."
   

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 14. marca 2017 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ôsmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho v októbri 2016 a končíme v máji 2017 záverečnými prezentáciami a celoštátne platným osvedčením.

Toto ôsme stretnutie sme venovali pracovným a personálnym rozhovorom a rozpoznávaniu osobnostného potenciálu kandidátov.

Z obsahu:

 1. najčastejšie personálne pracovné rozhovory so zamestnancami na pozíciách vedúcich zamestnancov a personálne rozhovory pre potreby HR úseku
 2. príprava prijímacieho rozhovoru vychádzajúca z kompetenčného modelu pracovného miesta
 3. workshop: príprava otázok podľa oblastí, ktoré chce recruiter u kandidáta preskúmať
 4. odporúčaný postup pri prijímacom rozhovore a odporúčania k vedeniu vstupného interview
 5. tréning rozpoznania osobnostných špecifík kandidátov pri prijímacom rozhovore (s použitím tréningových videozáznamov prijímacích rozhovorov)
 6. ako zvládnuť rozhovor s náročnými typmi kandidátov
 7. na čo zamerať výstupný rozhovor, ako si ho pripraviť a ako ho uskutočniť.
   

Príprava lídrov: vedenie členov tímu a ladenie výkonnosti

Dňa 6. marca 2017 sme viedli štvrté tréningové stretnutie v už desiatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 10" pre skupinu perspektívnych zamestnancov spoločnosti Adient Slovakia s.r.o., Trenčín. Na tomto štvrtom stretnutí sme lídrov tímov naučili, ako si pripraviť a ako viesť dôležité typy pracovných líderských rozhovorov so zamestnancami.

Stretnutie sme začali najčastejšími prekážkami výkonnosti zo strany zamestnancov od slabej prípravy, cez nízku samostatnosť, slabú cieľovú orientáciu až po nedostatočnú spätnú väzbu o svojej skutočnej výkonnosti. Pre každú z nich sme si spoločne vytvorili odporúčané praktiky lídra, čo vtedy robiť a prečo je to dôležité.

Na základe toho sme si vybrali štyri typy rozhovorov, ktoré sú v práci lídra časté a dôležité: delegovací rozhovor, rozhovor na spätnú väzbu s očakávaniami na zmenu v pracovnom štýle, rozhovor na optimalizáciu pracovných postupov a kritický rozhovor, ak by bol potrebný.

Pre každý typ rozhovoru sme si navrhli vhodnú štruktúru, ako si daný typ rozhovoru pripraviť, ako ho lídersky viesť a vybrané z nich sme si aj natrénovali. Spoločne sme si rozoberali priebeh, podtext komunikácie a komentovali sme si, čo v danej situácii líder mohol urobiť ešte inak a aký by to malo dopad.

Účastníkov sme tiež naučili, ako využívať situačné koučovanie členov tímu popri práci. Ako príklad najprv spoločne, potom workshopovo v malých skupinách sme tvorili koučovacie otázky pre viaceré pracovné situácie: keď sa málo samostatný zamestnanec prichádza radiť a nadriadený má pocit, že by také problémy mohol vyriešiť aj sám, keď zamestnanec dobre splnil úlohu a nie je isté, že efektívny postup zopakuje znova, keď zamestnanec slabo splnil úlohu a nadriadený chce dosiahnuť, aby sa naučil, ako takú chybu viac neurobiť a keď zamestnanec ide do ťažkej úlohy a nadriadený sa chce ubezpečiť, že úlohu splní bez problémov.

Citáty z celkového hodnotenia kurzu LL10 zo strany účastníkov:

 • „Vzdelávanie obsahovalo diskusie, lektor uvítal vstupy účastníkov do diskusie, priateľská atmosféra, lektorov perfektný prístup, rozoberanie jednotlivých tém."
 • „Moje očakávania boli splnené na 100%."
 • „Odporúčal by som kurz aj iným, je to vynikajúci tréning osobnostného rozvoja."
   

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 1. marca 2017 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na siedmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho v októbri 2016 a končíme v máji 2017 záverečnými prezentáciami a celoštátne platným osvedčením.

Toto siedme stretnutie sme venovali pracovnej komunikácii a riešeniu komunikačných situácií v práci členov HR úseku.

Z obsahu:

 1. v ktorých komunikačných situáciách sa HR partner/generalista často nachádza a čo potrebuje komunikovať
 2. ako prebieha komunikácia na viacerých úrovniach a prečo je lepšie dávať návrhy formou otázky než formou priameho návrhu
 3. ako ovplyvňovať a ako presviedčať rôzne typy partnerov v podnikovom prostredí
 4. ako zabezpečiť efektívnu komunikáciu s partnermi v podniku s dobrým prenosom informácií a s predchádzaním vzťahových napätí
 5. na nácvik komunikačných zručností sme využili viaceré tréningové modelové situácie a rolové hry.
   

Vedenie tímu k výkonnosti: ako nastaviť kritériá výkonnosti pre podriadených

Dňa 20. februára 2017 sme viedli tretie tréningové stretnutie v už desiatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 10" pre skupinu perspektívnych zamestnancov spoločnosti Adient Slovakia s.r.o., Trenčín. Na tomto treťom stretnutí sme lídrov tímov naučili, ako nastaviť na podriadených miestach kritériá výkonnosti (KPI) a ako ich odovzdať zamestnancom.

Stretnutie sme začali myšlienkou, že užitočnejšie, ako nebyť spokojný po výkone práce, je nastaviť a dohodnúť so zamestnancami požadovanú úroveň výsledkov pred prácou.

Preto sme priniesli lídrom odporúčanú štruktúru KPI pre riadené miesta a metodiku ako ich nastaviť. Účastníci si zvolili konkrétne podriadené pracovné miesto a preň sme spoločne vytvorili vstupy, výstupy, ciele a meradlá úspešnosti pri ich dosahovaní pre zamestnanca, ktorý dané miesto obsadzuje.

Na základe tohto vzoru workshopové skupiny vytvorili ďalšie sady KPI pre nimi riadené pracovné miesta, návrhy odprezentovali a spoločne sme ich upravili.

Potom sme sa naučili, ako KPI vysvetliť, dohodnúť a odovzdať svojim podriadeným. Poskytli sme účastníkom vhodnú štruktúru takého individuálneho motivačného rozhovoru a účastníci si vedenie rozhovoru na odovzdanie KPI natrénovali formou rolových hier.

Citáty z hodnotenia vzdelávania zo strany účastníkov:

 • „Z obsahu ma najviac zaujala možnosť vyskúšať si rozhovor ku KPI a dostať spätnú väzbu."
 • „Táto téma bola náročnejšia ako tie doteraz. Vidím, že veľa z obsahu sa dá využiť v práci s ľuďmi, aby sa vzťahy nevyostrovali, ale by sa riešili."
 • „Odporúčal by som kurz aj iným, pretože modelové situácie vychádzali z praxe, prístup lektora, ktorý poskytoval všetky informácie k daným témam. Kurz moje očakávania naplnil, dokonca prevýšil."
   

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 16. februára 2016 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na šiestom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho v októbri 2016 a končíme v máji 2017 záverečnými prezentáciami a celoštátne platným osvedčením.

Toto šieste stretnutie sme venovali pracovnej motivácii a tiež typológii DISC užitočnej pri rozpoznávaní vnútorných motivátorov kandidátov na prijatie a umiestnenie.

Z obsahu:

 • Maslowova teória motivácie prostredníctvom napĺňania potrieb a Herzbergova teória oddelených motivátorov a demotivátorov - ako ich využiť pri nefinančnej motivácii
 • podnikový motivačný systém, jeho prvky a ich rozdielny vplyv na motiváciu a na stabilizáciu zamestnancov
 • typológia DISC: štyri hlavné motivačné typy a kombinované typy
 • workshop: aké sú hodnoty jednotlivých typov, na ktoré motivátory reagujú a čo sú ich demotivátory
 • ako rozpoznať osobnostnú preferenciu kandidáta pri interview
 • na aké pozície sa jednotlivé typy DISC hodia najviac, čo je pre nich nevhodný typ práce a ako sa vtedy správajú, ako reagujú v tímovej a v samostatnej práci, ako fungujú v tlaku a v pracovnom strese
 • ako predvídať vzájomné reakcie jednotlivých typov pri umiestňovaní na spolupracujúce pozície
 • kde všade a ako používať typológiu DISC v práci HR úseku.
   

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 8. februára 2017 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na piatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho v októbri 2016 a končíme v máji 2017 záverečnými prezentáciami a celoštátne platným osvedčením.

Toto piate stretnutie sme venovali účelu a tvoreniu kompetenčných modelov a tiež typológii MBTI užitočnej pri prijímaní a rozmiestňovaní zamestnancov.

Z obsahu:

 • čo sú kompetenčné modely a na čo slúžia
 • ako vyjadriť kompetenčný model behaviorálnym spôsobom
 • ako škálovať spôsobilosti v kompetenčnom modeli
 • workshop účastníkov: behaviorálne vyjadrenie a škálovanie vybratých spôsobilostí v kompetenčnom modeli
 • ako kompetenčné modely na domácom HR úseku zostaviť a ako ich v práci využívať
 • na čo je typológia MBTI použiteľná a v čom môže byť pre HR úsek užitočná
 • štyri škály typológie MBTI, osem špecifických preferencií a 16 charakteristických typov MBTI
 • podľa čoho a ako špecifické charakteristiky MBTI u kandidátov rozpoznávať
 • silné a slabé stránky jednotlivých typov z hľadiska pracovného uplatnenia a na ktoré typy prác umiestňovať ktoré typy ľudí
 • ako MBTI využiť pri výbere a umiestňovaní zamestnancov.
   

Líderšip a situačný riadiaci štýl lídra tímu

Dňa 6. februára 2017 sme viedli druhé tréningové stretnutie v už desiatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 10" pre skupinu perspektívnych zamestnancov spoločnosti Adient Slovakia s.r.o., Trenčín. Toto druhé stretnutie sme zamerali na budovanie vhodnej klímy v tíme a na situačne adekvátny riadiaci štýl lídra.

Stretnutie sme začali myšlienkou, že z predošlého stretnutia sme si dohodli zodpovednosti lídra tímu a na tomto stretnutí sa naučíme, ako tie zodpovednosti napĺňať.

Najprv sme sa sústredili na aspekt hodnôt pri riadení tímu. Ukázali sme si tri možné orientácie: kult autority, kult procesu a kult výsledkov. Pre každú alternatívu sme si povedali, čo taká orientácia v internej klíme tímu prinesie, ale aj čo budú jej tienisté stránky. Naučili sme sa, že líder si musí vybrať nie na základe svojich osobných inklinácií, ale na základe typu prác v tíme a že tie tienisté stránky bude musieť vedome kompenzovať svojím nasadením a úsilím.

Lídrom sme poskytli dva ďalšie nástroje na riadenie tímu: líderský motivačný talk k svojmu tímu a situačne adekvátny riadiaci štýl.

V druhej téme sme si natrénovali motivačný príhovor k svojmu tímu, keď líder potrebuje vysvetliť a odovzdať svojmu tímu vlastnú predstavu o tom, ako si prácu tímu aj fungovanie jeho členov predstavuje, na čom mu záleží a čo v práci nechce vidieť a bude to kritizovať. Každý účastník uskutočnil svoj líderský motivačný talk a dostal rozvojovú spätnú väzbu od kolegov aj od lektora.

V téme situačného riadiaceho štýlu sme sa naučili, ako upraviť riadenie, ak je situácia časovo urgentná, alebo ak líder potrebuje svojich ľudí rozvíjať, ak potrebuje maximálne vyťažiť ich existujúci potenciál pre úlohy a ako cez delegovací štýl dosiahnuť svoje uvoľnenie sa od operatívnych činností.

Citáty z celkového hodnotenia kurzu LL10 zo strany účastníkov:

 • „Z obsahu ma najviac zaujali reálne situácie, ktoré môžem použiť do budúcna."
 • „Z obsahu ma najviac zaujal tréning motivačného príhovoru k tímu."
 • „Téma bola vyčerpaná, lektor prezentoval danú tému zaujímavo, vťahoval do diskusie účastníkov školenia."
   

Rola, zodpovednosti a úspešnosť lídra tímu

Dňa 23. januára 2017 sme viedli prvé tréningové stretnutie v už desiatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 10" pre skupinu perspektívnych zamestnancov spoločnosti Adient Slovakia s.r.o., Trenčín. Toto prvé stretnutie sme zamerali na zodpovednosti, ciele a indikátory dobrého fungovania lídra pracovného tímu.

Stretnutie sme začali myšlienkou, že pracovné ciele tímu je možné dosiahnuť dvomi cestami - efektívnym riadením tímu a súčasne rozvojom potenciálu jeho členov. Preto sme urobili brainstorming, ktoré všetky zodpovednosti lídra patria do prvej a do druhej oblasti. Takto sme spoločne vytvorili širší zoznam zodpovedností lídra tímu v obidvoch oblastiach.

Aby sami účastníci dokázali ohodnotiť, nakoľko zodpovednosti lídra tímu napĺňajú, spoločne sme nastavili ku každej zo zodpovedností lídra konkrétne ciele a meradlá úspešnosti, ktoré sa opierajú o pozorovateľné správanie lídra a jeho tímu. Povedali sme si, že takto nastavené kritériá úspešnosti sú použiteľné aj v styku s ich nadriadenými, aby úspešnosť lídra merali rovnako aj líder aj jeho nadriadený.

Citáty z celkového hodnotenia kurzu LL10 zo strany účastníkov:

 • „Oceňujem perfektný prístup zo strany prednášajúceho z obsahovej a vedomostnej stránky."
 • „Bol som veľmi spokojný s obsahom, lektorom a metódami."
 • „Do budúcnosti by som si prial ďalšie plánované kurzy v podobnom duchu ako tento."
   

Workshop manažérskeho tímu spoločnosti

Dňa 20. januára 2017 sme pripravili a viedli workshop manažérskeho tímu spoločnosti NN Slovakia, s.r.o. Workshop sme zamerali na aplikáciu riadiaceho konceptu Balanced Scorecard v riadení úsekov spoločnosti.

Stretnutie sme začali prezentáciou riaditeľa spoločnosti, ktorý vytýčil podnikové ciele na rok 2017. Následne sme uviedli a vysvetlili princípy konceptu Balanced Scorecard (BSC) a ako ich efektívne využiť na nastavenie cieľov a meradiel pre jednotlivé úseky spoločnosti tak, aby podnikové ciele mohli byť dosiahnuté. Pre každú z perspektív BSC sme spoločne vytvorili inšpiratívne príklady nastavenia cieľov a meradiel pre niektorý z úsekov.

Na základe tohto príkladu sme otvorili prvý workshop, kde jednotliví manažéri úsekov pripravili ciele a meradlá pre svoj úsek v prvých dvoch perspektívach BSC: v oblasti výsledkov a v oblasti naplnení očakávaní interného, prípadne externého zákazníka. Účastníci svoje ciele prezentovali, v celej skupine manažmentu sme ich prediskutovali a prípadne doplnili.

V druhom workshope sme sa sústredili na druhé dve perspektívy BSC: nastavenie cieľov a meradiel pre interné procesy v rámci úseku tak, aby mohli byť naplnené ciele z prvých dvoch perspektív a nastavenie cieľov a meradiel v perspektíve rozvoja a rastu tak, aby interné procesy mohli prebiehať hladko.

Na základe obidvoch workshopov manažment prijal rozhodnutie, že všetky úseky po skončení stretnutia dopracujú svoje ciele a meradlá úspešnosti v štruktúre Balanced Scorecard tak, aby podľa nich mohli svoje úseky riadiť.

V poslednom bode programu si účastníci v dvojstranných stretnutiach vydiskutovali kooperačné dohody na vzájomných procesných rozhraniach a svoje dohody odprezentovali ostatným.

Citáty z hodnotenia zo strany účastníkov:

 • „Výsledky workshopu sa budú dať využiť ako spoločná metóda pre celý tím. Workshop splnil moje očakávania na 100%."
 • „Zaviazali sme sa vytvoriť úsekový celofiremný systém cieľov a meradiel. Som spokojný."
 • „Najviac ma zaujal praktický nástroj riadenia, skúsenosti lektora z praxe."
   
 
TOPlist